อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย

อำเภอนาแห้ว
สุดแดนสยามเมืองหนาว เมืองหุบเขากระชายดำ เลิศล้ำวัฒนธรรมประเพณีริมเหือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย

ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวไทย ... นาแห้ว

อำเภอนาแห้ว เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่เนื่องจากการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก  การติดต่อกับทางราชการหรืออำเภอก็ไม่สะดวก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยกะทันหันก็ไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทัน จึงแยกออกจากอำเภอด่านซ้ายเมื่อปี พ.ศ. 2513 ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาแห้ว

และ ขยับฐานะเป็นอำเภอนาแห้ว  โดย อำเภอนาแห้ว  ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่  9 กันยายน  2519 อยู่ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดเลย  ประมาณ  117  กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและพื้นที่สูง มีที่ราบสลับเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย  พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอนาแห้วอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติการปกครองแบ่งออก เป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 4 อบต.มีจำนวนประชากร 11,108 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น  3,108  ครัวเรือน มีพื้นที่ป่าไม้  392,187  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  90  ของพื้นที่อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  ทำนา  รองลงมาคือ  การเลี้ยงสัตว์ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อไป  ประมาณ  23,472  บาท  การจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน มีประชากรมาจดทะเบียนทั้งสิ้น  3,513  ราย  โดยมีปัญหาหนี้สินและปัญหาที่ดินทำกิน

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอนาแห้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก) และแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว) และ อำเภอด่านซ้าย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)


การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอนาแห้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่
1.     นาแห้ว           (Na Haeo)            7 หมู่บ้าน    
2.     แสงภา           (Saeng Pha)          6 หมู่บ้าน    
3.     นาพึง             (Na Phueng)         8 หมู่บ้าน    
4.     นามาลา         (Na Ma La)          8 หมู่บ้าน    
5.     เหล่ากอหก     (Lao Ko Hok)      5 หมู่บ้าน
   
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอนาแห้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
    เทศบาลตำบลนาแห้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแห้วทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสงภาทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาพึงทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนามาลาทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนาแห้ว

วัดโพธิ์ชัย นาพึง
วัดศรีโพธิ์ชัย แสงภา
สวนป่านาปอ
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
ภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
สุดเขตแดนสยาม (บ้านเหมืองแพร่)
ภูผาหมวก-ภูผาหนอง
น้ำตกตาดหมี
น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกขั้นบันได
น้ำตกตาดเหือง


คำขวัญอำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

 ถิ่นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน  
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
เลื่องลือไกลพระธาตุดินแทน  
สุดแดนสยามเมืองหนาว 
เมืองหุบเขากระชายดำ  
เลิศล้ำวัฒนธรรม 
ประเพณีริมเหือง  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย 
ผู้คนแจ่มใส  
น้ำใจดีงาม ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย nahaeo.com เที่ยวเลย.คอม
ภาพประกอบ  เพจ  ท่องเที่ยวอำเภอนาแห้ว-จังหวัดเลย

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .