อ่านเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/11OyiLWIM2ccn-Dm_kncVpEsxj2HgtV9i/view?usp=sharing
อ่านเพิ่มเติม  https://drive.google.com/file/d/1l5eHdHCc4a0k49Eby65nvuX1VN2aQkfP/view?usp=sharing

อ่านเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1h9iIQQkbrTnxoltvpTbD6hnF03OPRJTY/view?usp=sharing

อ่านเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1LZbq_AjPhX4LjQmZhtBJCrNlxwcfjL_j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13dksga1jwYciDbZUGc1E6cjnMiefqcki/view?usp=sharing
ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
  •             
    1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
    2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
       1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น
   35,000 บาท
  • หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ
   และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
   (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
 • กรณีบาดเจ็บ  จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน    80,000 บาท/คน
  กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรจ่าย  300,000 บาท/คน
  กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด)จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน
  กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)จ่ายค่าชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

  หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น) 
เข้าดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1oPf3kkXpaJtOQ1_PHx_TyN-lzFMk9DNo/view?usp=sharing
Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .