ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
ที่ 10 /2551
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน
ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
 ดังนี้ 
๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปริญญาตรีนักกายภาพบําบัด ๒) มีสัญชาติไทย ๓) ไม่จํากัดเพศ ๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ๕) ไม่จํากัดภูมิลําเนา ๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๓) มีความรู้ ความสามารถในด้านกายภาพบําบัด ๔) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 6) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน
ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
ที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท

๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปวส.คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) มีสัญชาติไทย 
๓) ไม่จํากัดเพศ 
๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
๕) ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาแห้ว 
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๗) มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 
๙) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงระบบเครือข่าย
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามมารถขอใบสมัครและยื่นเอกสารใบสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่ วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ๑) สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิการศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ ๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 9 ฉบับ ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 9 ฉบับ ๔) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดําถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๒ รูป ๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
จํานวน 9 ฉบับ ๖) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ฉบับ ๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องจ่ายเงิน ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาแห้ว
๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกจะคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยวิธีการ สอบข้อเขียน สอบการปฏิบัติ และการสัมภาษณ์
๒. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย โดยเรียงลําดับรายชื่อของผู้สอบคัดเลือกได้ ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Download
โรงพยาบาลนาแห้ว ขอขอบคุณ คุณณรงค์  สีหะวงษ์
มอบ เสื้อกีฬา แอร์ และชุดเครื่องเสียงพร้อม LED TV
ให้กับ รพ.นาแห้ว เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ 

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 31 ตุลาคม 2560

 

 LOGO โรงพยาบาลนาแห้ว(กระทรวงสาธารณสุข)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนาแห้วขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้าง ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ
*เนื่องจากปัจจุบัน รพ.นาแห้ว มีผู้รับบริการมากขึ้นจึงทำให้ พื้นที่จอดรถเดิมไม่พียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างที่จอดรถเพิ่ม แต่ยังขาดงบประมาณอยู่มาก ดังนั้นเพื่อให้การจัดสร้าง อาคารทีจอดรถดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างที่จอดรถดังกล่าว
#โดยสามารถติดต่อบริจาคโดยตรง ได้ที่
เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน / ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.นาแห้ว
"""ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ """"
คุณวัชราภรณ์ 099-2034727
คุณกัลยาณี 081-0473072
ห้องยาและห้องการเงิน 042-897039 ต่อ 107
ผอ.รพ. นาแห้ว นายแพทย์อมร 081-3202597

โดยโรงพยาบาลนาแห้ว ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและใบสำคัญรับเงิน
เพื่อให้ท่านสามารถนำยอดบริจาคดังกล่าว ไปลดหย่อนภาษีได้


ด้วยความขอบคุณ
Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .