โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Download
โรงพยาบาลนาแห้ว ขอขอบคุณ คุณณรงค์  สีหะวงษ์
มอบ เสื้อกีฬา แอร์ และชุดเครื่องเสียงพร้อม LED TV
ให้กับ รพ.นาแห้ว เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ 

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 31 ตุลาคม 2560

 

 LOGO โรงพยาบาลนาแห้ว(กระทรวงสาธารณสุข)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนาแห้วขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้าง ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ
*เนื่องจากปัจจุบัน รพ.นาแห้ว มีผู้รับบริการมากขึ้นจึงทำให้ พื้นที่จอดรถเดิมไม่พียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างที่จอดรถเพิ่ม แต่ยังขาดงบประมาณอยู่มาก ดังนั้นเพื่อให้การจัดสร้าง อาคารทีจอดรถดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างที่จอดรถดังกล่าว
#โดยสามารถติดต่อบริจาคโดยตรง ได้ที่
เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน / ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.นาแห้ว
"""ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ """"
คุณวัชราภรณ์ 099-2034727
คุณกัลยาณี 081-0473072
ห้องยาและห้องการเงิน 042-897039 ต่อ 107
ผอ.รพ. นาแห้ว นายแพทย์อมร 081-3202597

โดยโรงพยาบาลนาแห้ว ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและใบสำคัญรับเงิน
เพื่อให้ท่านสามารถนำยอดบริจาคดังกล่าว ไปลดหย่อนภาษีได้


ด้วยความขอบคุณ
โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสคงค์ จะสอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี  2 หัวตรวจ 1 เครื่อง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี สองหัวตรวจ   รายละเอียดตาม ไฟล์แนบประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว ที่ 68/2559
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-15 พฤศจิกายน 2559Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .