โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ แบบธรรมดาฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


โรงพยาบาลนาแห้ว ขอขอบคุณ คุณณรงค์  สีหะวงษ์
มอบ เสื้อกีฬา แอร์ และชุดเครื่องเสียงพร้อม LED TV
ให้กับ รพ.นาแห้ว เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ 

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 31 ตุลาคม 2560

 

 LOGO โรงพยาบาลนาแห้ว(กระทรวงสาธารณสุข)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนาแห้วขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้าง ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ
*เนื่องจากปัจจุบัน รพ.นาแห้ว มีผู้รับบริการมากขึ้นจึงทำให้ พื้นที่จอดรถเดิมไม่พียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างที่จอดรถเพิ่ม แต่ยังขาดงบประมาณอยู่มาก ดังนั้นเพื่อให้การจัดสร้าง อาคารทีจอดรถดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างที่จอดรถดังกล่าว
#โดยสามารถติดต่อบริจาคโดยตรง ได้ที่
เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน / ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.นาแห้ว
"""ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ """"
คุณวัชราภรณ์ 099-2034727
คุณกัลยาณี 081-0473072
ห้องยาและห้องการเงิน 042-897039 ต่อ 107
ผอ.รพ. นาแห้ว นายแพทย์อมร 081-3202597

โดยโรงพยาบาลนาแห้ว ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและใบสำคัญรับเงิน
เพื่อให้ท่านสามารถนำยอดบริจาคดังกล่าว ไปลดหย่อนภาษีได้


ด้วยความขอบคุณ
โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสคงค์ จะสอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี  2 หัวตรวจ 1 เครื่อง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี สองหัวตรวจ   รายละเอียดตาม ไฟล์แนบประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว ที่ 68/2559
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-15 พฤศจิกายน 2559
ระเบียบปฏิบัติ

   ระเบียบปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย และระเบียบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอกสารฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของโรงพยาบาลนาแห้ว ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ IM ซึ่งกล่าวถึงสิทธิหน้าที่ ข้อปฏิบัติของผู้ใช้ระบบ

1.
คำจำกัดความในระเบียบนี้
"โรงพยาบาล" หมายถึง โรงพยาบาลนาแห้ว
 "ศูนย์คอมฯ" หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนาแห้ว
"เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย"หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติของโรงพยาบาล ทั้งที่อยู่ภายใน และภายนอกส่วนกลาง รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่มิได้จัดให้เป็นสื่อสาธารณะ
"หน่วยงาน" หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลแวงใหญ่
"ผู้ใช้งาน" หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ที่โรงพยาบาลอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้
"บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษที่โรงพยาบาล เป็นผู้กำหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย
2. กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงพยาบาลเป็นสมบัติของทางราชการ ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต
2.    ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขใน การรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆ ที่โรงพยาบาลกำหนดขึ้น โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการ มิได้
3.    โรงพยาบาลให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอน จำหน่าย หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้
4.    บัญชีผู้ใช้งาน (UserAccount)ที่โรงพยาบาลให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่าง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆ ที่เกิดจาก บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) นั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้อื่น
5.    ห้ามผู้ใช้งานปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแห่งสาธารณชน โดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระทำการใดๆ ดังกล่าว ย่อมถือว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
6.    ห้ามผู้ใช้งานทำการใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลกำไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายเช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจำหน่ายสินค้า การนำข้อมูลไปซื้อขาย การรับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้าหรือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อ แสวงหากำไร
7.    ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่นกล่าว คือ ผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (user account) ของผู้อื่น หรือเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาหรือรูปภาพไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายถือ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว โรงพยาบาลไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
8.    โรงพยาบาลจะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูล ข่าวสารที่เก็บ และรับส่งผ่านเข้าออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และจะไม่รับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่สามารถใช้งานได้ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายส่งไปไม่ถึงปลายทาง หรือส่งผิดสถานที่ และความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดโดยผู้ใช้งาน อื่นๆ
9.    ผู้ใช้งานสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม เงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/คำแนะนำที่โรงพยาบาล กำหนดไว้และที่จะกำหนดขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสมซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. โรงพยาบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการ เชื่อมต่อ และ/หรือการใช้งาน และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก หรือระงับการเชื่อมต่อ และ/หรือการใช้งานใดๆ ของผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิด หรือพยายามจะล่วงละเมิดกฎระเบียบนี้ของส่วนราชการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จเยี่ยม รพ.นาแห้ว วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .