เข้าดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1oPf3kkXpaJtOQ1_PHx_TyN-lzFMk9DNo/view?usp=sharing
เข้าดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้


ดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/file/d/1pifBs6FiRJpCk6wWEZPuJLStjecCT_C_/view?usp=sharing
ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว

ที่ 47 /2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน
ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน จํานวน 3 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 3 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ม.6
๒) มีสัญชาติไทย
๓) เพศชาย
๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 23 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
๕) ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาแห้ว
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๗) มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๘) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
๙ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042897039 ต่อ 120
 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนาแห้ว


ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
ที่ 10 /2551
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน
ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
 ดังนี้ 
๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปริญญาตรีนักกายภาพบําบัด ๒) มีสัญชาติไทย ๓) ไม่จํากัดเพศ ๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ๕) ไม่จํากัดภูมิลําเนา ๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๓) มีความรู้ ความสามารถในด้านกายภาพบําบัด ๔) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 6) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน
ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
ที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท

๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปวส.คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) มีสัญชาติไทย 
๓) ไม่จํากัดเพศ 
๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
๕) ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาแห้ว 
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๗) มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 
๙) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงระบบเครือข่าย
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามมารถขอใบสมัครและยื่นเอกสารใบสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่ วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ๑) สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิการศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ ๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 9 ฉบับ ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 9 ฉบับ ๔) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดําถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๒ รูป ๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
จํานวน 9 ฉบับ ๖) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ฉบับ ๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องจ่ายเงิน ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาแห้ว
๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกจะคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยวิธีการ สอบข้อเขียน สอบการปฏิบัติ และการสัมภาษณ์
๒. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย โดยเรียงลําดับรายชื่อของผู้สอบคัดเลือกได้ ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561


Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .