https://drive.google.com/file/d/13dksga1jwYciDbZUGc1E6cjnMiefqcki/view?usp=sharing
ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
  •             
    1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
    2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
       1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น
   35,000 บาท
  • หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ
   และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
   (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
 • กรณีบาดเจ็บ  จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน    80,000 บาท/คน
  กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรจ่าย  300,000 บาท/คน
  กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด)จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน
  กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)จ่ายค่าชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

  หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น) 
เข้าดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1oPf3kkXpaJtOQ1_PHx_TyN-lzFMk9DNo/view?usp=sharing
เข้าดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้


ดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/file/d/1pifBs6FiRJpCk6wWEZPuJLStjecCT_C_/view?usp=sharing
ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว

ที่ 47 /2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน
ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน จํานวน 3 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 3 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ม.6
๒) มีสัญชาติไทย
๓) เพศชาย
๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 23 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
๕) ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาแห้ว
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๗) มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๘) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
๙ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042897039 ต่อ 120
 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนาแห้ว


Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .