พันธกิจ วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาแห้ว - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Friday, 1 February 2013

พันธกิจ วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาแห้ว


พันธกิจ โรงพยาบาลนาแห้ว
1.  ให้บริการสุขภาพโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่เป็นเลิศและ
    การรักษา  ฟื้นฟูสภาพ  อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ
      2.  สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้ได้คุณภาพ
      3.  พัฒนาการบริหารจัดการ   สมรรถนะบุคลากร   และสารสนเทศ    
          ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาแห้ว
เป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ   ผู้รับบริการประทับใจ    ผู้ให้มีความสุข

ค่านิยม

1.             ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2.             ทำงานเป็นทีม
3.             การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.             การมีส่วนร่วมของชุมชน

No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages