อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนาแห้ว - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Monday, 14 January 2013

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลนาแห้วมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  71 คน  โดยแบ่งเป็น
            - ข้าราชการ                    29        คน
            - ลูกจ้างประจำ               9         คน
            - ลูกจ้างชั่วคราว             31        คน
            - พนักงานราชการ          2         คน


สาขา
Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ำกว่าปริญญา
- แพทย์
1
-
- ทันตแพทย์
1
-
- เภสัชกร
2
-
- พยาบาลวิชาชีพ
15
-
- อื่นๆ (ระบุ)


·       นักวิชาการสาธารณสุข
4
-
·        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
-
2
·        เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2
-
·        นักจัดการงานทั่วไป
1
-
·        นายช่างเทคนิค
1
-
·        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
1
-
·        เจ้าพนักงานชันสูตรโรค
1
-
·        นักกายภาพบำบัด
1

·        เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน(EMT-I)
-
1
·        เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
-
1
·        เจ้าพนักงานการเงิน
-
2
·        เจ้าพนักงานธุรการ
-
1
·        เจ้าหน้าที่อื่น ๆ


No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages