ประกาศ รับสมัครงาน ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 3 อัตรา - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Friday, 4 May 2018

ประกาศ รับสมัครงาน ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 3 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว

ที่ 47 /2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน
ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายวัน จํานวน 3 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 3 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ม.6
๒) มีสัญชาติไทย
๓) เพศชาย
๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 23 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
๕) ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาแห้ว
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๗) มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๘) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
๙ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042897039 ต่อ 120
 


No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages