รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Post Top Ad

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Friday, 16 February 2018

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด

ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
ที่ 10 /2551
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน
ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
 ดังนี้ 
๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปริญญาตรีนักกายภาพบําบัด ๒) มีสัญชาติไทย ๓) ไม่จํากัดเพศ ๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ๕) ไม่จํากัดภูมิลําเนา ๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๓) มีความรู้ ความสามารถในด้านกายภาพบําบัด ๔) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 6) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน
No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages