รพ.นาแห้ว รับสมัคร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Wednesday, 14 February 2018

รพ.นาแห้ว รับสมัคร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
ที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ด้วย โรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาแห้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) รายเดือน 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท

๑. ตําแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปวส.คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) มีสัญชาติไทย 
๓) ไม่จํากัดเพศ 
๔) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
๕) ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาแห้ว 
๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๗) มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพอสมควร 
๙) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
๑๐) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
๑๑) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู
โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๑๒) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริต กระทําผิดกฎหมาย ถูกไล่ออก ถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงระบบเครือข่าย
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามมารถขอใบสมัครและยื่นเอกสารใบสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งแต่ วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ๑) สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิการศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ ๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 9 ฉบับ ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 9 ฉบับ ๔) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดําถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๒ รูป ๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
จํานวน 9 ฉบับ ๖) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ ฉบับ ๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องจ่ายเงิน ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาแห้ว
๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกจะคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยวิธีการ สอบข้อเขียน สอบการปฏิบัติ และการสัมภาษณ์
๒. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย โดยเรียงลําดับรายชื่อของผู้สอบคัดเลือกได้ ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561


No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages