ทันตกรรมเพื่อความงาม

 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
 

 ทันตกรรมเพื่อความงาม เป็น การรักษาทางทันตกรรมที่สามารถแก้ไขความผิดปกติ หรือรักษาโรคทางทันตกรรมทั้งในแง่การใช้งาน และความสวยงามตามธรรมชาติให้แก่ผู้ป่วย โดยทันตแพทย์จะใช้วัสดุบูรณะต่าง ๆ เช่น เรซิน คอมโพสิต (resin composite) เซรามิก (ceramic) เพื่อบูรณะฟันให้มีลักษณะรูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และมีมิติสีที่ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างของฟัน เป็นต้น


ทันตกรรมเพื่อความงามมีอะไรบ้าง
  1. การฟอกสีฟัน การ ฟอกสีฟันเป็นวิธีการแก้ไขความผิดปกติของสีฟันที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกตัวฟัน ซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อย คือ การเปลี่ยนสีฟันที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาคลองรากฟัน การเปลี่ยนสีฟันที่เกิดจากการได้รับยาเตตระไซคลินในวัยเด็ก หรือกรณีที่เกิดจากการติดสีจากอาหาร และเครื่องดื่มในฟันที่มีอายุมากขึ้น
    วิธีการฟอกสีฟัน แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การฟอกสีฟันจากภายในจะใช้การแก้ไขสีฟันที่เปลี่ยนจากสาเหตุที่เกิดจากภายใน ตัวฟัน เช่น การเปลี่ยนสีฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน ส่วนการฟอกสีฟันจากภายนอกนั้น มักใช้ในการเปลี่ยนสีฟันที่เกิดจากสาเหตุจากภายนอกตัวฟัน เช่น การติดสีจากอาหาร และเครื่องดื่มในฟันที่มีอายุมากขึ้น และบางกรณีสามารถแก้ไขความผิดปกติของสีฟันที่เกิดจากการได้รับยาเตตระไซคลิน ในกรณีที่ความผิดปกตินั้นเป็นไม่มาก
  2. การปิดช่องฟันห่าง การ ปิดช่องฟันห่าง เป็นการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดช่องว่างของฟันบริเวณฟันหน้าโดยวัสดุและวิธี การปิดช่องฟัน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปิดช่องฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันโดยตรงในช่องปาก การปิดช่องฟันด้วยวีเนียร์ซึ่งทำด้วยเรซิน คอมโพสิต หรือ เซรามิก
  3. การตกแต่งฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การ ตกแต่งฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน เป็นการแก้ไขบูรณะฟันที่มีการแตกหัก หรือมีรอยผุ โดยการใช้วัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ เช่น เรซิน คอมโพสิต
การเปลี่ยนวัสดุสีเงิน (Amalgam) เป็นวัสดุสีเหมือนฟัน
การเปลี่ยนวัสดุสีเงิน (Amalgam) เป็นวัสดุสีเหมือนฟันนั้น สามารถใช้วัสดุสีเหมือนฟันหลายชนิดในการแก้ไขความผิดปกติ เช่น วัสดุบูรณะฟันชนิด เรซิน คอมโพสิต หรือวัสดุประเภทเซรามิก ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรปรึกษาทันตแพทย์ประจำตัวก่อนตัดสินใจในการเลือกใช้
การแก้ไขสีฟันและรูปร่างด้วยเคลือบฟันเทียม หรือด้วยครอบฟันเซรามิก
กรณีที่ฟันมีการเปลี่ยนสีมากจนไม่สามารถแก้ไขด้วยการฟอกสีฟัน หรือ การที่ฟันมีรอยบูรณะฟันหลาย ๆ ตำแหน่งอาจใช้เคลือบฟันเทียม หรือครอบฟันเซรามิกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ประโยชน์ของทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  1. สามารถช่วยในการรักษาฟันให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น และสามารถใช้การได้ดีขึ้น และปกติดังเดิม
  2. การตกแต่งฟันช่วยแก้ไขความผิดปกติ และความบกพร่องของฟันให้ดีขึ้น สร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี
  3. ช่วยในการป้องกัน และรักษาสุขภาพช่องปาก และฟันให้ดีขึ้นที่มา : ข่าวสุขภาพ.com0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .