ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน


ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รับผิดชอบงานบริการด้านเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ทั้งทางด้านวิชาการ แผนงาน และผู้นำการปฏิบัติการ ข้อมูลข่าวสาร ประเมินผล นิเทศงาน ฝึกอบรม แก่หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่าย โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้

- งานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

- งานผลิตเภสัชภัณฑ์

- งานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

- งานผู้บริโภคด้านสาธารณสุข


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .