ฝ่ายทันตสาธารณสุข


ฝ่ายทันตสาธารณสุข


ฝ่ายทันตสาธารศสุข รับผิดชอบงานบริการด้านทันตกรรม ต่อผู้รับบริการ และทางด้านวิชาการ แผนงาน และผู้นำการปฏิบัติการ ข้อมูลข่าวสาร ประเมินผล นิเทศงาน ฝึกอบรม แก่หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่าย โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้

- งานบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

- งานศูนย์เด็กเล็ก และอนามัยโรงเรียน


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .