ศูนย์สุขภาพชุมชน


ศูนย์สุขภาพชุมชน


ศูนย์สุขภาพชุมชน รับผิดชอบในการดูแลประชากรในเขตรับผิดชอบตำบลนาแห้วแบบองค์รวม ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์และสังคม และรับผิดชอบงานดังกล่าวทั้งอำเภอนาแห้ว ทางด้านวิชาการ แผนงาน ผู้นำการปฏิบัติการ ข้อมูลข่าวสาร ประเมินผล นิเทศงาน ฝึกอบรม โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้


- งานดูแลประชากรในเขตรับผิดชอบแบบองค์รวม (แฟ้มครอบครัว)

- งานหลักประกันสุขภาพ

- งานอนามัยแม่และเด็ก

- งานอนามัยโรงเรียน

- งานงานแผนครอบครัว

- งานผู้สูงอายุ

- งานสุขภาพจิต

- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

- งานควบคุมโรคติดต่อ และระบาดวิทยา

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

- งานควบคุมป้องกัน และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

- งานสาธารณสุขมูลฐาน และอาสาสมัครสาธารณสุข

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .