ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในการควบคุม จัดการงานของโรงพยาบาลในด้านการสนับสนุนการบริการการรักษาพยาบาล โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้
- งานบริหารงานบุคคล งานเจ้าหน้าที่
- งานธุรการ สารบรรณ งานพิมพ์
- งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานการเงินและบัญชี
- งานยานพาหนะ
- งานบริการอาหารผู้ป่วยและเจาหน้าที่

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .