บันทึกการตรวจสอบ 21 แฟ้มแนวทางการตรวจสอบ และการส่งออก 21 แฟ้ม จากโปรแกรม HOSxP

1.ใช้ DSTOOL ของ เทพอาร์ม รพร.ด่านซ้าย โอนข้อมูล patient2person
2.ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลบัญชี 1 ที่โอนมา โดยใช้ DSTOOL
3.ทดลองส่งออก 21 แฟ้ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้้องต้น โดยโปรแกรม  OP PP NHSO 2556
4.ตรวจสอบ visit และแก้ไขข้อมูลที่พบข้อผิดพลาด ที่พบ

5.ส่งออก 21 แฟ้ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้้องต้น โดยโปรแกรม  OP PP NHSO 2556
6.ตรวจสอบ visit และแก้ไขข้อมูลที่พบข้อผิดพลาด ที่พบ

7.ส่งออก 21 แฟ้ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้้องต้น โดยโปรแกรม  OP PP NHSO 2556
เมื่อข้อมูลอยุ่ในเกณฑ์ที่รับได้
จึงส่งข้อมูลให้ สปสช.และ สสจ.

ปัญหาที่พบ

อาจจะมีบาง visit
Diag ที่ไม่ได้บันทึกผลการวินิจฉัยเนื่องจากแพทย์ไม่ได้ลง dx ในHOSxP ทันที
 และเจ้าหน้าที่เวชสถิติอาจเบลอและข้ามไป
และมีบาง Dx ที่ยกเลิกการใช้หรือให้รหัสไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

person บางส่วนเป็นคนไข้ลาว ซึ่ง CID gen มา ทำให้ error แฟ้มอื่น ๆ เชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้


Process  แต่ที่เป็นปัญหามากขึ้น แฟ้ม Process ที่ใน V ใหม่ ๆ
จะส่งข้อมูลการให้บริการหัตถการทันตกรรม ออกมาค่อนข้างมาก
คือใน 1 คน ถอนฟัน หลายซี่ ก็จะส่งออกมาตามจำนวนซี่
 ส่งผลให้เมื่อนำไปตรวจสอบกับ oppp จะเกิดข้อมูลซ้ำซ้อน

Drug ยาบางรายการจำเป็นต้องจ่าย 2 ครั้ง เช่น PCEC ซึ่งจ่าย 1 cc ฉีดที่ ห้อง ER และจ่าย 1 vial สำหรับนำไปฉีด รพ.สต ซึ่งทั้ง แบบ1 cc และ 1 vial ใช้รหัส 24 หลัก ตัวเดียวกันทำให้เกิด error ซ้ำซ้อน


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .