ดีเดย์ 1 ก.ย. สิทธิประกันสุขภาพ ร่วมจ่าย 30 บาท ที่ รพ.นาแห้วดีเดย์ 1 ก.ย. จ่าย 30 บาท ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล ยกเว้นประชาชน 21 กลุ่ม ที่ไม่ต้องจ่าย พร้อมเพิ่มสิทธิ์เปลี่ยนหน่วยบริการได้ปีละ 4 ครั้ง...

เมื่อ วันที่ 13 ส.ค. นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าของโครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาลว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ย. 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดำเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจนถึงโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะร่วมจ่ายในกรณีที่มีการรับยาเท่านั้น หากรายใดไม่ประสงค์จะจ่าย 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท มีทั้งหมด 21 กลุ่ม ก็จะได้รับการยกเว้นร่วมจ่ายเหมือนเดิม ขณะนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ เข้าใจประชาชนในพื้นที่ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาความพร้อมให้บริการที่ดีขึ้นทุกด้าน ทั้งผู้ป่วย ฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรื้อรัง บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยไม่มีเวลาหยุดพักเที่ยง

นอกจากนั้น ยังให้ให้สิทธิ์ประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการที่พอใจได้ปีละ 4 ครั้ง จากเดิมเปลี่ยนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการที่มีเลข 13 หลักเป็นหลักฐาน เพิ่มความสะดวกประชาชนยิ่งขึ้น ในเขต กทม.สามารถยื่นเปลี่ยนได้ที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดยื่นที่สถานบริการสาธารณสุข

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 21 ส.ค. 2555 เพื่อให้ระบบบริการราบรื่นเหมือนกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่มี 875 แห่ง ให้จัดแพทย์ตรวจรักษาอย่างน้อย 2 คน โครงการร่วมจ่ายนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนไปใช้บริการที่หน่วย บริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้บ้านมากขึ้น ซึ่งสามารถดูแลประชาชนได้ดีเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน การตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยใช้ระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตพูดคุยปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาในโรง พยาบาลใหญ่โดยตรง

ขณะที่ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.ได้จัดทำคู่มือบัตรทอง จำนวน 3 ล้านฉบับ เพื่อชี้แจงเรื่องการร่วมจ่ายด้วย แจกให้ประชาชน โดยกลุ่มประชาชนที่ได้รับการยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท มีทั้งหมด 21 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้เข้ารับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน
2. ผู้มีรายได้น้อย
3. ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และบุคคลในครอบครัว
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และบุคคลในครอบครัว
5. ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี
6. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
7. คนพิการทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจำตัว
8. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง และบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม
9. ทหารผ่านศึกทุกระดับที่มีบัตร และบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
 10. นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
11. นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
12. ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว 
13. อาสาสมัครมาลาเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว 
14. ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
15. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน
16. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
17. สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ที่มีหนังสือรับรองว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่
18 ครั้งขึ้นไป 18. หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
19. อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
20. อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก และ 21. บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ.

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .