Hospital Mini-profile - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Hospital Mini-profile

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1  ข้อมูลโรงพยาบาล

            ชื่อโรงพยาบาล  :    (ภาษาไทย)                  โรงพยาบาลนาแห้ว
                                        (ภาษาอังกฤษ)             NAHAEO  HOSPITAL
            ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์     :   โรงพยาบาลนาแห้ว   อำเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย   42170
            โทรศัพท์   :   0-4289-7039           โทรสาร  :   0-4289-7054 

1.2  เจ้าของ/ต้นสังกัด

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข

1.3  ลักษณะบริการ

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)            :   30  เตียง
ระดับของการให้บริการ                                  :   17  เตียง

1.4  ผู้ประสานงาน

            ชื่อ  :  นางฐิติพรรณ ดวงอุปะ       ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
            โทรศัพท์   :  042-897-039          โทรสาร   :  042-897-054          
             E-mail address  :  na.hosp@hotmail.com    

2. บริบทขององค์กร

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

2.1 ขอบเขตของการให้บริการ

            โรงพยาบาลนาแห้ว เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง   ให้บริการในการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ  และส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

2.2  ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

            โรงพยาบาลนาแห้วให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบ  34 หมู่บ้าน 5 ตำบล มีประชากร
ในพื้นที่รับผิดชอบ   จำนวน  
 11,156  คน 

             -  ประชากรสิทธิ   UC                จำนวน  9,041   คน                
             -  ประชากรสิทธิ์ข้าราชการ          จำนวน     767   คน
            -  ประชากรสิทธิ์ประกันสังคม       จำนวน  1,348   คน

2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

(1) โรงพยาบาลนาแห้วมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น   69  คน  โดยแบ่งเป็น
            - ข้าราชการ                    27        คน
            - ลูกจ้างประจำ               9         คน
            - ลูกจ้างชั่วคราว             31        คน
            -  พนักงานราชการ          2         คน
(2) จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ
สาขา
Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ำกว่าปริญญา
- แพทย์
1
-
- ทันตแพทย์
1
-
- เภสัชกร
2
-
- พยาบาลวิชาชีพ
15
-
- อื่นๆ (ระบุ)


·       นักวิชาการสาธารณสุข
4
-
·        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
-
2
·        เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2
-
·        นักจัดการงานทั่วไป
1
-
·        นายช่างเทคนิค
1
-
·        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
1
-
·        เจ้าพนักงานชันสูตรโรค
1
-
·        นักกายภาพบำบัด
1

·        เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน(EMT-I)
-
1
·        เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
-
1
·        เจ้าพนักงานการเงิน
-
2
·        เจ้าพนักงานธุรการ
-
1
·        เจ้าหน้าที่อื่น ๆ


     (3) สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน)

ผู้ป่วยนอกสาขา
ต่อช่วงเวลา
ต่อเดือน[1]
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย
ชม.ทำงาน OPD ของแพทย์
ผู้ป่วยนอก / ชม.แพทย์
ทั่วไป
2,182
73 คน/วัน
8 ชม./ วัน
9 คน/ชม.
อุบัติเหตุ
-อายุรกรรม
-ศัลยกรรม
-สูติ-นรีเวชกรรม
-กุมารเวชกรรม
-

ผู้ป่วยใน
จำนวนผู้ป่วย
จำนวน RN ที่ขึ้นเวรทั้งหมด
สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ

เฉลี่ยต่อวัน
เช้า
บ่าย
ดึก
เช้า
บ่าย
ดึก
ผู้ป่วยหนักทั้งหมด
0
0
0
0
0
0
0
ผู้ป่วยทั่วไปทั้งหมด
2
2
1
1
2
2
2

ผู้ป่วยในสาขา
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
จำนวนแพทย์ในสาขานั้น
สัดส่วนผู้ป่วยใน / แพทย์
ทั่วไป
2
1
2:1
(ผู้ป่วยในต่อวัน:แพทย์)
อายุรกรรม
0
0
ศัลยกรรม
0
0
สูติ-นรีเวชกรรม
0
0
กุมารเวชกรรม
0
0

ค. ความท้าทายขององค์กร

2.9 ความท้าทายที่สำคัญ

(1) โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่[2]
1. โรคของผู้ป่วยนอกที่มีความสำคัญ  5  อันดับแรก
1.     I 10      Essential Hypertension
2.     E119    Diabetic Mellitus 
3.     J00      Common Cold
4.     K30      Dyspepsia
5.     K021    Dental Carries

2. โรคของผู้ป่วยในที่มีความสำคัญ 5 อันดับแรก
1.      Septicemia
2.      Gastroenteritis
3.      Acute pharyngitis
4.      Dyspepsia
5.      Other peripheral vertigo

(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ

               โอกาสพัฒนา หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ คือ Acute myocardial infarction,

              Head injury,  Appendicitis  , งานบริการโลหิต และภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม

(3) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

-  นโยบายการเงิน  การคลังของประเทศ  ทำให้มีปัญหาด้านงบประมาณ  เกิดปัญหาในการ 
    พัฒนาโรงพยาบาล 
-  แพทย์มีไม่เพียงพอ(มีจำนวน 1 คน)  ทำให้การพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องทำ          
               หน้าที่ทั้งผู้บริหาร และผู้ให้บริการ
            -  ขาดบุคลากรสายวิชาชีพ ( เช่น พยาบาลวิชาชีพ  เวชสถิติ  เจ้าหน้าที่รังสี ) 

(4) ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลกำลังพยายามแก้ไข

       -  ขาดบุคลากรสายวิชาชีพ   เช่น  แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ  เวชสถิติ  เจ้าหน้าที่รังสี  เป็นต้น 
           
-  ระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ไม่มีประสิทธิภาพ
       การตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพบริการได้ไม่ครอบคลุม

(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร

            การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ           ผู้รับบริการในพื้นที่

2.10  การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้

(3) ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล

1.      ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ปี  2553
2.     ผ่านการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐาน HA  บันไดขั้นที่  2 ปี 2553
3.      ผ่านการประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  ปี 2549
4.      ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ปี  2549
5.     การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่
6.     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7.     ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
8.     รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับจังหวัด เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
      สุขภาพผู้สูงอายุ  ปี 2551
9.     รางวัลมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย ประเภท
      โรงพยาบาลชุมชน ประจำปี   2552
9.   ผ่านการประเมินอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ระดับดี ประจำปี  2552
10.  ผ่านการประเมินงานคุณภาพการพยาบาล ระดับ 3  ประจำปี  2552

 3. ทิศทางขององค์กร

3.1 ทิศทางองค์กร

พันธกิจ
1.  ให้บริการสุขภาพโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่เป็นเลิศและ
    การรักษา  ฟื้นฟูสภาพ  อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ
      2.  สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้ได้คุณภาพ
      3.  พัฒนาการบริหารจัดการ   สมรรถนะบุคลากร   และสารสนเทศ    
          ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ   ผู้รับบริการประทับใจ    ผู้ให้มีความสุข

ค่านิยม

1.             ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2.             ทำงานเป็นทีม

3.             การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.             การมีส่วนร่วมของชุมชน

3.2 วัตถุประสงค์และจุดเน้น

(1)  แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด

           (ตามเอกสารแนบท้าย)
      (2)  เข็มมุ่ง
            1.   พัฒนาคลินิกบริการให้ได้มาตรฐาน และผู้รับบริการพึงพอใจ
                       
2.   พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์เครื่องมือNo comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages